Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi » Cilt: 28 Sayı: 1

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi » Cilt: 28 Sayı: 1

Üstelik belirtilen aşamalarda bulunantüm yüklenicilerin aynı hukuki kurallara tabi olacağı kuşkusuzdur. Haklarındaverilmiş yargı kararı bulunan yüklenicilerin dava konusu kurala tabi olacaklarıkuşkusuzdur. Yüklenici ile herhangi bir nedenle sözleşmenin yapılmaması ya dafeshedilmesi durumunda diğer istekliler ile aynı işlemler yapılabilecek veonların da aynı kurallara muhatap olabilecekleri açıktır. Dolayısıyla dava konusukuralın eşitlik ilkesine aykırılığından söz edilemez. Açıklanan nedenlerle, dava konusu “.üst hakkıtesisine yönelik hükümleri ile.” ibaresi Anayasa’nın 2. Ve 10.maddelerine, “.ve 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası.” ibaresiAnayasa’nın 2., 10. İptal taleplerininreddi gerekir. Öte taraftan dava dilekçesinde “.ve 4 üncü maddesinindokuzuncu fıkrası.” ibaresinin Anayasa’nın 138. Maddesinede aykırı olduğu ileri sürülmüştür\. Gizliliğinize ve güvenliğinize öncelik veriyor, güvenli bir casinomhub casinom-hub.com ortamı sağlıyoruz. mostbet giriş\. Ve 169.maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. Ancak, 6428 sayılı Kanun’un “Bedel” başlıklı 5.

  • Kanunungenel olması, yalnızca kanunun belli bir kişiyi veya kişileri göz önündetutmaksızın genel hükümler koymasını, hukuki durumları soyut olarakdüzenlemesini gerektirmektedir.
  • Devlet idareleriile kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı erişme kontrolü uygulanankarayollarının karayolu sınır çizgisi içinde yer alan yapı ve tesislere izinverilmesi sonucu bedel alınıp alınmaması konusu Anayasal sınırlar içinde kanunkoyucunun takdirindedir.

Böylece, internet ortamındayapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlâl edildiğiniiddia eden kişiler doğrudan TİB’e başvurarak Başkanlıktan içeriğe erişiminengellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebileceklerdir. Kaldı ki, sanık-şüphelihakkında mahkûmiyete, beraate, tutuklamaya, adlî kontrole ve daha birçok karara/ hükme / tedbire hâkim kararıyla (tek başına) karar verilebilirken, erişimengelleme kararı bakımından karar merciinin kendi doğal hâkimi (sulh cezamahkemesi) dışında birden fazla sulh ceza mahkemesibulunan yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenen sulhceza mahkemesi olarak öngörülmesi, Anayasamızın “Tabiî (Kanunî, Olağan)Hâkim İlkesi”ne ayrılık oluşturacaktır. Görüldüğü gibi, anılan düzenleme, erişimin engellenmesi kararıverilmesi ve bunun infazı, içeriğin yayından çıkarılması ve erişiminengellenmesi kararı verilebilmesi ve özel hayatın gizliliği nedeniyle erişiminengellenmesi talebi hakkında karar verilebilmesi konularında yargılama hukukuyönünden yeni bir kural vâzetmekte ve bu hususlarda görevli mahkemenin hangimahkeme olduğunu göstermektedir. Yukarıda açıklandığı üzere, 6527sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 8. Maddesi ile2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 84.

Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmez. Yazarların isim sıralaması yazarların ortak kararını yansıtır. Tüm yazarlar yazar sıralamasını Telif Hakkı Devir Formunda imzalı olarak belirtmek zorundadırlar. Çeviri eserlerde yazardan ya da yayın hakkına sahip kişi ve kurumdan yazılı yayın izni alınır ve bu izin belgesi, başvuru evrakına eklenir. Halen Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ve mensup olan askeri adli hakimler, bu kanunun yayımından başlıyarak en geç üç ay içinde İçişleri Bakanlığınca, Milli Savunma Bakanlığı emrine nakledilirler. Hizmet atanmaları yapılıncaya kadar askeri adli hakim deyimi, askeri hakim, askeri savcı ile yardımcılarını, adli müşavirleri, Askeri Adalet İşleri Başkanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında ve askeri yargı ile ilgili idari kadrolarda bulunanları ve adayları kapsar. Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla adaylık süresini tamamladığı halde kararnameleri çıkarılmayanların görevlerine son verilir ve bunlar hakkında 10 uncu madde uyarınca işlem tesis edilir. Bu şekilde terfi şartlarını taşıdıkları anlaşılan albaylar; üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albay rütbesinde almış oldukları sicil notlarının toplamının sicil notu adedine bölünmesi sonunda ortaya çıkan not ortalamasına göre kendi aralarında, kuvvetlerine bakılmaksızın sıralanırlar.

Meram anlatmailkesinin serî yargılama usûlü ile son derece sınırlandırıldığı göze çarpmaktadır.Nitekim yukarıda da ayrıntılarıyla ortaya konulduğu üzere, serî muhakemeusûlünde yargılamanın en önemli tarafı olan şüpheli gereği gibidinlenememektedir. Dinleme sadece ne aktaracağını duyurmak değil, gerçektenderdini anlatabilme, isteklerini dile getirebilme, her türlü iddiayıçürütebilme ve muhakemenin gidişatına katkılar sunabilme olduğundan, şüphelinintartışmadan sadece dinlenmesiyle yetinen serî muhakeme usûlünde meram anlatmailkesine orantısız bir şekilde kısıtlama getirilmektedir. Şüphelininaçıklamalarının dikkate alınmasını isteme hakkı (ne savcılık ne de hâkimlikmakamında) göz önünde bulundurulmamaktadır. 250’de anılan hüküm kavramının, CMKm. 225’te anılan hüküm kavramından esaslı olarak saptığı ortadadır. AİHM veAYM’nin çelişmeli muhakeme ilkesine ilişkin getirdiği kriterlerde her ne kadarbilgi sahibi olma ve tartışma unsurları ön planda olsa da, gerçek anlamda birçelişmenin var olabilmesi için, tarafsız bir mahkeme önünde yargılanmanın daçelişmeli muhakeme açısından vazgeçilmez olduğu görülmektedir.

Sözleşmenin edimler arasındaki dengeyi bozan olağanüstühalleri, harp, ülkeyi sarsan ekonomik krizler, enflasyon grafiğindeki aşırıyükselmeler, şok devalüasyon, para değerinin önemli ölçüde düşmesi gibi;sözleşmeye bağlılığın beklenemeyeceği durumlar örnek olarak gösterilebilir.Karşılıklı sözleşmelerde edimler arasındaki dengenin olağanüstü değişmeleryüzünden alt üst olması, borcun ifasını güçlendirmesi durumunda “İŞLEMTEMELİNİN ÇÖKMESİ” gündeme gelir. İşte bu bağlamda hakim, somut olayınverilerine göre, alacaklı yararına borçlunun edimini yükseltmeye veya borçluyararına onun tamamen veya kısmen edim yükümlülüğünden kurtulmasına kararverebilir ve müdahale ederek sözleşmeyi değişen koşullara uyarlar. Anayasa Mahkemesi’nin yerleşik içtihadına göre, Anayasa’nın 2.maddesinde belirtilen hukuk devletinin temel ilkelerinden biri “hukuki belirlilik”tir.Bu ilkeye göre, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangibir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır,uygulanabilir ve nesnel olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarınakarşı koruyucu önlem içermesi gereklidir. Belirlilik ilkesi, kişilerin hukukgüvenliği yanında, idarede istikrarı da sağlar. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve BuYayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8.maddesi, aynı maddenin birinci fıkrasında sayılan katalog suçlar bakımındaninternet ortamında yapılan ve içeriği anılan maddenin yine birinci fıkrasındasayılan katalog suçlarla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararıverilebilmesinin usûl ve esaslarını düzenlemektedir. Bu süre içinde erişimin engellenmesikararının hâkim tarafından onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısıtarafından derhâl kaldırılacaktır. Ceza muhakemesi hukukunun temelini; iddia, savunma veyargılamayı oluşturan süjelerin belli bir etkileşim süreci içinde gösterdiklerifaaliyet sonunda mahkemece verilen ve maddi gerçekliği tespit eden bir hükmünverilmesi oluşturur. Esasen bu faaliyet, ceza adalet sistemlerinin konusunuoluşturmaktadır.

C) Askeri Yargıtay Başsavcı yardımcılarının, Askeri Yargıtay Başsavcı Başyardımcısı ve Askeri Yargıtay Başsavcısı; Askeri Yargıtay tetkik hakimlerinin, ilgili Askeri Yargıtay dairesi başkanı ve Askeri Yargıtay Başkanı sıralı sicil üstleridir. A) Askeri savcılar, birlikte çalıştıkları yardımcı askeri savcı ve askeri savcı yardımcılarının sicil üstüdür. Askeri hakim veya askeri savcı yardımcılıkları görevlerine atanmaya engel halleri görülenlerin adaylıklarına son verilir. Sınav, adaylık öncesi intibak eğitimi, adaylığa kabul ve ayrılanların eksik kalan askerlik hizmetlerini tamamlamaları ile ilgili usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir. Bunlar hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. Üsteğmenlik rütbesinin en çok ikinci yılında bulunan ve kıtada en az iki yıl hizmet görmüş olan muharip sınıf subaylardan istekli bulunanlar, üniversitelerce aranıyorsa, hukuk fakültelerinin giriş sınavlarını veya testlerini kazandıkları takdirde, en çok; Türkiye’deki hukuk fakültelerinin öğrenim sürelerinden bir yıl fazla süre ile izinli sayılarak hukuk öğrenimi yapmak üzere bu fakültelere gönderilirler. Bu kaynaklardan faydalanmaya ilişkin şekil ve esaslar, Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine, Milli Savunma Bakanlığınca tespit olunur. Açıklanan nedenle kuralın itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğudavada bu aşamada uygulanma imkânı bulunmadığından başvurunun Mahkemeninyetkisizliği nedeniyle reddi gerekir. (6) Bu maddeye göre belirlenen yaptırımlar hakkında, Cumhuriyetsavcısı tarafından, koşulları bulunması hâlinde 231 inci madde kıyasenuygulanabilir.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde bu rütbelerde üye bulunmadığı takdirde daha ast rütbedekiler, rütbe ve kıdem sırasına göre Kanunun yükselmeye ait hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu makamlara asaleten atanırlar. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda belirtilen rütbe bekleme süresini tamamlamış olmak. Bu maddede öngörülen general- amiral rütbelerinden bir üst rütbede açık bulunmak. Üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı ve varsa yarbay ve albay rütbelerine ait sicil notları toplamının sicil notu adedine bölünmesi sonucu bulunacak sıralama notunun, sicil tam notunun % 70 ve daha yukarısı olmak. Bu maddede öngörülen general – amiral rütbelerine tahsis olunan yerlerde açık bulunmak. Askeri Yargıtay Başkanının rütbesi Tümgeneral veya Tümamiraldir.

Maddesinin dava konusu kural dışındakifıkralarında gerekse 9. Ve 9/A maddelerinde internet erişiminin engellenmesineilişkin kararların verilmesi usulü ve kararı verecek makamlar düzenlenmiş,erişimin engellenmesi kararının verileceği mahkemeler ve hâkimlikler debelirlenmiştir. Dava konusu kural ile birden fazla sulh ceza mahkemesibulunması hâlinde hangisinin yetkili olduğuna Hâkimler ve Savcılar YüksekKurulunun karar vereceği öngörülmektedir. Belirli bir suçun işlenmesinden sonrabuna ilişkin davayı görecek yargı yerini belirlemeyi amaçlamayan kural,istisnai alanda geçerli olup birden fazla sulh ceza mahkemesinin bulunmasıdurumuna münhasırdır. Bunun yanında kural, yürürlüğe girmesini müteakipkapsamına giren tüm davalara ve şüpheli ayrımı olmaksızın herkeseuygulanabilecektir.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *